NK SURFTOUR 2019

Status: Wachtperiode

Wedstrijdregels

De HSA organiseert al velen jaren verschillende wedstrijden waaronder het Nederlands Kampioenschap golfsurfen. Middels dit rulebook willen we alle deelnemende surfers op de hoogte stellen van de regels, jurering, puntentelling en andere belangrijke afspraken. Door de publicatie van dit rulebook gaat de wedstrijdcommissie van de HSA ervan uit dat alle deelnemers op de hoogte zijn en zich zullen houden aan deze regels. om deel te kunnen nemen aan de nk wedstrijden dien je in het bezit te zijn van een Nederlands Paspoort.

Algemene regels

 • Het startsein van de heat wordt aangeduid door één geluidssignaal en de markering van een groen bord of vlag.
 • De laatste vijf minuten van de heat worden aangeduid met een markering van een rood bord of vlag.
 • Het einde van een heat wordt aangeduid door het bord evenwijdig naar de zee te draaien waardoor geen kleur meer zichtbaar is. Tegelijkertijd met het beëindigen van de heat klinkt tweemaal een geluidssignaal. In het geval dat de organisatie besluit om een vlaggensysteem toe te passen, zullen alle kleuren worden verborgen.
 • Alle surfers dienen na de beëindiging van de heat het water zo snel mogelijk te verlaten. De surfers mogen voor of na beëindiging van de heat geen golven pakken. Indien één van de surfers de daaropvolgende heat hindert, kan de headjudge besluiten om een straf toe te kennen zoals een mogelijke interfercence of diskwalificatie.
 • Vijf minuten voor het eind van een heat mogen surfers uit de daaropvolgende heat uitpeddelen. De surfers mogen geen golven pakken tot het startsignaal is gegaan. Indien door de organisatie wordt besloten om een beachstart toe te passen, dienen de deelnemers tijdens het startsignaal vanaf het strand te starten. In geval van een beachstart dienen de deelnemers te wachten tot de voorgaande heat is beëindigd en mogen zij niet eerder het water in.
 • Wenselijk is dat de heat enkele minuten na het eindsignaal van de voorgaande heat staDoor middel van de publicatie van dit openbare rulebook gaat de organisatie ervan uit dat alle deelnemers zich aan de regels houden en voldoende op de hoogte zijn gebracht. Door middel van de onlinebetaling uit te voeren, zal de deelnemer automatisch akkoord gaan met de regels die door de organisatie zijn opgesteld.

Heattijden en golflimiet

 • De tijdsduur van een heat ligt tussen de 15 a 25 minuten.
 • De tijdsduur voor de finale heats liggen tussen de 15 a 45min.
 • De organisatie zal ten alle tijden voorafgaand aan het evenement bekend maken welke tijden en regels worden gehanteerd. Indien de tijden worden aangepast zal dit zowel tijdens de skippersmeeting als schriftelijk bekend worden gemaakt.
 • De contestdirector en headjudge zullen samen beslissen welke tijden en of startposities worden toegepast.
 • Voor een tellende score dient de surfer minimaal twee voeten op het board te plaatsen en zijn rails los te laten. Indien de headjudge twijfelt, zal de score niet worden gehonoreerd.
 • De tijd van de heat zal niet worden verlengd, mits er binnen 10 minuten geen golven zijn gepakt er volgt dan een mogelijke restart. Indien alle deelnemers gedurende 10 minuten geen golven hebben gepakt, kan de headjudge besluiten om de heat na 10 minuten af te breken. De scores die tot dat moment zijn toegekend zullen meetellen als heat totaal. Indien één van deze riders een golf heeft gepakt komt deze regeling te vervallen.
 • De contestdirector besluit hoe het programma eruitziet. Dit programma zal op de wedstrijdlocatie kenbaar worden gemaakt.
 • Alle free-surfers die aan de wedstrijd deelnemen en zich in het wedstrijdgebied begeven kunnen worden bestraft middels een interference of diskwalificatie.
 • Alle wedstrijdstatistieken worden dagelijks verzameld door de headjudge. Mocht er sprake zijn van inconsequentie, dan kan een jury ontheven worden uit zijn taak. Een contestdirector, headjudge en technical director zullen dit besluit gezamenlijk nemen.
 • Scoringssheet van de juryleden moeten kunnen worden ingezien door deelnemers om de puntentelling na te gaan

Voorbereiding en activering van de heat

 • Deelnemers die aan een dubbele categorie deelnemen zijn verantwoordelijk voor hun eigen planning. De organisatie houd geen rekening met deze deelnemers bij de indeling van de heats en/of rondes.
 • De lycra dient 5 minuten voorafgaand aan de heat bij de beachmarshal te worden opgehaald. Na beëindiging van de heat dient deze direct te worden teruggebracht. Indien surfers zich niet aan deze verplichting houden, kan de organisatie besluiten om een deelnemer te diskwalificeren.

Heat formats & golflimiet overschrijding

 • De surfers mogen gedurende hun heat 15 golven pakken, mits anders door de organisatie kenbaar is gemaakt. In het geval dat er uitzonderingen worden gemaakt, zal de organisatie dit tijdens de skippersmeeting en schriftelijk kenbaar maken.
 • Indien een surfer één of meerdere golven te veel pakt, kan de organisatie besluiten om een straf toe te kennen. Zodra de surfer een golf te veel pakt, zal de één na beste score worden gehalveerd. Indien de surfer twee golven te veel pakt, zullen de deelnemers worden gediskwalificeerd.
 • De organisatie kent de volgende heatformats om elke fout uit te sluiten. De organisatie zal niet afwijken, mits dit schriftelijk kenbaar zal worden gemaakt. Heatformats: bestaande uit 4, 8, 16, 32 of 64 man.

Golf tabellering

 • Bij een jury panel bestaande uit 4 personen (juryleden) of meer zal de hoogste en laagste score vervallen om de gemiddelde score te bepalen.
 • Bij een uitzondering van 3 personen (juryleden) zullen alle scores van de juryleden worden meegeteld.
 • Een jurypanel bestaat uit 3 tot 5 juryleden per heat.
 • Elke jury zal worden gecontroleerd door een headjudge.
 • 15 minuten voor aanvang van de heat moeten de juryleden zijn ingecheckt bij de headjudges, dit gebeurt omdat de juryleden dan gezamenlijk een goede inschatting kunnen maken van de condities.
 • Voordat de heat begint, vult ieder jurylid de harde gegevens op zijn scoringsformulier in.
 • Aan het einde van een heat moeten de scoringsformulieren onmiddellijk door de headjudge worden ingenomen. Indien een jurylid de score heeft gemist, wordt deze op het formulier en in de scoresoftware aangeduid met een “M”. De missende score van een jurylid zal niet worden meegeteld.
 • 100% inzet en concentratie is nodig om efficiënt te jureren.
 • Juryleden noteren alle bereden golven van alle deelnemers, de headjudge ziet daarop toe.
 • De headjudge beslist gezamenlijk met de contestdirector wie in aanmerking komt voor de finale heat, op basis van de ingevoerde heatscores. De beslissing wordt genomen op basis van consistentie van de juryleden tijdens het evenement.
 • De toekenning van scores wordt gedaan op een schaal van 0 tot 10. Er wordt gebruik gemaakt van tienden.
 • Na het beëindigen van de heat zullen de beste twee scores bij elkaar worden opgeteld, het totaal bepaalt wie doorgaat en wie zal afvallen.
 • Juryleden moeten zichtbaar gescheiden van elkaar zitten en het is de taak van de headjudge om erop toe te zien dat juryleden niet overleggen over scores of interference calls.
 • Juryleden dienen hun score na correctie van de headjudge te corrigeren.
 • De technical director en headjudge hebben de taak om fouten en tijden van speciale aard te onderzoeken en hier een besluit over te nemen.
 • Geen enkel jurylid kan en mag commentaar geven aan media of publiek over wat er gebeurt in de jurytoren.
 • Voor de opmaak van een nieuwe heatdraw zal altijd het eindklassement van het voorgaande jaar worden aangehouden. Deze deelnemers zullen op basis van dit klassement worden gerangschikt/ ingedeeld.

Jureringscriteria

 • Criteria die worden gebruikt voor het jureren: ‘Een surfer moet de radicale manoeuvres gecontroleerd uitvoeren in het meest kritieke gedeelte van de golf met snelheid, kracht en flow, dit allemaal om een maximale score te verkrijgen.
 • Innovatieve en progressieve manoeuvres en variërend repertoire met commitment zal extra beloond worden door de jury.

De surfer die bovenstaande criteria uitvoert met de hoogste moeilijkheidsgraad en commitment op golven zal beloond worden met hogere scores.

De criteria worden onderverdeeld in vier delen:

 1. Radicaal gecontroleerde manoeuvres. Dit deel is het belangrijkst van alle vier de criteria. Het gaat er bijna bij alle ‘new school’ manoeuvres om, dat het board radicaal draait in de golf. Hoe radicaal, gecontroleerd en committed deze manoeuvres zijn, zal uiteindelijk de score bepalen. Het is belangrijk om te weten dat een move, die niet wordt afgemaakt doordat de surfer valt of controle verliest, niet telt.
 2. Meest kritieke gedeelte van de golf. Hierbij gaat het erom dat de surfer op het meest kritieke gedeelte van de golf de move maakt en daarvoor de maximale score krijgt. Het meest kritieke gedeelte van de golf is de pocket, dichtstbijzijnde gedeelte van de curl. De hoeveelheid commitment van de surfer en het risico om dichtbij de curl te blijven, is de reden voor een hogere score.
 3. Grootste en hoogste golf. Golfselectie is de op één na belangrijkste factor voor een surfer in een heat. De golven die de surfer selecteert bepaalt de manoeuvres die hij maakt. De hoogste golf hoeft niet altijd de beste golf te zijn, maar zijn de golven hoog dan is dit het belangrijkste criterium. De surfer die de hoogste golf surft, is het meest committed. Een surfer scoort niet automatisch hoog op golfhoogte of golfkwaliteit. Alle criteria bij elkaar maken zijn scorepotentieel.
 4. Langste functionele afstand. Het is belangrijk om te vermelden wat wordt bedoeld met functionele lengte. Het betekent de langst mogelijke afstand dat een surfer kan surfen in een horizontale lijn met het maken van moves, daarbij blijvend in het zichtveld van de juryleden. Vaak wordt dit criterium overscored door judges, omdat ze vaak niet het verschil zien tussen skills van surfers, maar wel in lengte van de rit.

Score notering
0.1 – 2.0 = slecht
2.1 – 4.0 = matig
4.1 – 6.0 = gemiddeld
6.1 – 8.0 = goed
8.1 – 10 = uitstekend

Waardering en scorenotering & gelijkwaardige score (tie)

Indien surfers een gelijkwaardige score (heattotaal) hebben, zal worden gekeken naar de hoogste score van de twee best scorende golven. Indien deze score gelijk is, zal naar de daaropvolgende en hoogst scorende golven worden gekeken. Dit geldt tot het moment dat er een verschil kan worden berekend en de winnaar bekend kan worden gemaakt.

Jury methode

Het is belangrijk dat de eerste golf correct wordt gescoord door de headjudge om een goede indicatie te geven voor de rest van de heat. De daaropvolgende golf kan het best gescoord worden met een heel punt verschil, dit om een goede spreiding te krijgen.

Men2men format

Indien de organisatie beslist om een men2men format toe te passen, zal dit aan het begin van het wedstrijdseizoen bekend worden gemaakt. Bij een men2men situatie zal een tweetal surfers tegen elkaar strijden, waarna één van de twee zal afvallen.

Leeftijdscategorieën

Voor het Nederlands kampioenschap zijn de volgende leeftijdscategorieën opgesteld. Deze leeftijden dienen als rangschikking om alle jonge personen  een kans te gunnen. Jongere deelnemers zijn vrij om in oudere leeftijdscategorieën deel te nemen. Oudere deelnemers zijn echter uitgesloten van deelname in een jongere leeftijdscategorie.

Leeftijdscategorie – categorie grommets: deelnemers tot 16 jaar. Indien een deelnemer in het kalanderjaar 17 wordt, mag deze persoon zijn of haar laatste jaar afmaken. Voorbeeld = Jantje heeft op zestienjarige leeftijd “bijvoorbeeld in mei” aan een wedstrijd deelgenomen. In september wordt hij 17. Dit betekent dat hij het jaar nog kan afronden en dus nog kan deelnemen met zijn 17e verjaardag (dit met als doel om iedereen een eerlijke kans te geven). In alle gevallen geldt dat deelnemers tot hun 17e verjaardag kunnen deelnemen.

Leeftijdscategorie – categorie juniors: deelnemers tot 18 jaar. Indien een deelnemer in het kalanderjaar 19 wordt, mag deze persoon zijn of haar laatste jaar afmaken. Voorbeeld = Jantje heeft op achttienjarige leeftijd “bijvoorbeeld in mei” aan een wedstrijd deelgenomen. In september wordt hij 19. Dit betekent dat hij het jaar nog kan afronden en dus nog kan deelnemen met zijn 19e verjaardag (dit met als doel om iedereen een eerlijke kans te geven). In alle gevallen geldt dat deelnemers tot hun 19e verjaardag kunnen deelnemen.

Open categorieën.

 • Longboard (open deelname)
 • Shortboard men (open deelname)
 • Shortboard women (open deelname)

Priorities

Gedurende het Nederlands kampioenschap 2017 zullen geen prioriteit regels worden toegepast. De organisatie overweegt om deze regels in de toekomst door te voeren. Indien de organisatie besluit om dergelijke regels toe te passen, zal dit vroegtijdig (aan het begin van het seizoen) worden gepresenteerd. Deze regels zullen vervolgens ook in het rulebook worden opgenomen.

Toegekende wedstrijdzones

De deelnemers dienen ten alle tijden zichtbaar te zijn. De surfers dienen zich aan het wedstrijdgebied te houden die door de organisatie zal worden aangegeven. Dit gebied zal door middel van twee beachvlaggen worden gemarkeerd. Indien één of meerdere van de deelnemers deze zone verlaten, kan door de headjudge worden bepaald om scores niet toe te kennen. Het deelnemersveld dient altijd te worden aangeduid, het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om zich in dit gebied te positioneren.

Jureren in slechte condities

In slechte condities moeten juryleden goed observeren of de moves worden gelinkt aan elkaar (flow). Surfers die in slechte condities het meeste kracht uit de golf weten te halen en manoeuvres koppelen i.p.v. pompen zullen hoger scoren.

Interference calls
De surfer die het dichtstbij het brekende gedeelte van de golf ligt, heeft voorrang gedurende de hele rit op de golf. Op het moment dat deze surfer in zijn scoringspotentieel wordt gehinderd, wordt het interference genoemd.

Het is aan de juryleden om te bekijken of een golf naar rechts of naar links breekt. Op het moment dat beide surfers in positie liggen met een golf die naar rechts of links kan breken, dan heeft de surfer voorrang die het eerste een definitieve turn maakt. Dat betekent dat er bijvoorbeeld een golf breekt met twee peaks. Beide surfers peddelen voor de golf, de ene surfer pakt de golf van rechts en de andere surfer van links. Dan heeft de surfer voorrang die het eerste een definitieve turn maakt.

Bij een beachbreak kunnen er twee pieken ontstaan op een golf. De surfer die als eerste staat op een van de pieken heeft voorrang op de andere surfer. Mochten de twee surfers gelijktijdig opstaan in de bovenstaande situatie, dan zijn er verschillende situaties denkbaar:

 • Beide gaan uit de golf, niemand krijgt een interference
 • Bij het kruisen of hinderen van de ander, dan wordt degene bestraft die de aanstichter van het contact was
 • Als beide surfers geen voorrang verlenen en beide zijn verantwoordelijk voor wat er gebeurt, dan worden beide surfers bestraft met een double interference.

De headjudge is verantwoordelijk voor het bepalen van voorrangssituaties.

Snaking – interference (indroppen)
De surfer die in de inside ligt en recht heeft op de golf, heeft ook nog steeds recht op de golf als een andere surfer achter de desbetreffende surfer in het schuim een take-off maakt. Als deze surfer dezelfde golf af surft en daarbij de surfer voor hem niet hindert, dan scoren beide surfers op deze golf. Hindert deze surfer toch de ander, dan wordt deze bestraft met een interference.

Peddel interference
Wanneer een surfer in de inside positie ligt dan mag deze niet gehinderd worden in zijn peddelen en/of gekozen/bereden golf keuze. Peddel-interference is:

 • De aanvallende surfer maakt contact of dwingt de surfer om van richting te veranderen en daardoor de golf te missen en zo zijn scoringspotentieel
 • Als een surfer terugpeddelt naar de line up en daarbij in een positie komt waarvan hij niet meer wegkomt en er een botsing ontstaat met een andere surfer. Dan ligt het aan de meerderheid van de juryleden of zij dit een interference vinden of niet.

Bestraffing interference
Als de meerderheid van de jury, inclusief headjudge, een surfer bestraft voor riding interference, dan telt de golf die werd gesurft, niet. Ook de laagst gescoorde golf die telt voor het eindresultaat zal gehalveerd worden. De juryleden schrijven een interference als volgt op: een driehoek in het hokje van degene die interference had met een ster voor de score van de surfer die werd gehinderd. De surfer die werd gehinderd krijgt een extra golf en kan deze gebruiken binnen de tijdslimieten.

Longboard criteria

 • De lengte van een longboard dient minimaal 270cm te zijn, gemeten van een rechte lijn (niet inclusief de rockerline).
 • Criteria van jureren: ‘Longboarders worden gejureerd op een combinatie van traditionele en moderne manoeuvres met als grootste factor controle en stijl’.
 • Een heat bestaat uit maximaal 5 surfers. Minimaal 50% van de heat gaat door naar de volgende ronde.

Golfhoogte

 • De golfhoogte moet minimaal 45 cm zijn voordat er een contest gehouden kan worden.

Protesten

 • Iedere deelnemer heeft het recht om een protest in te dienen. Alle protesten moeten op het officiële protestformulier ingeleverd worden bij het wedstrijdcomité. Elk protest wordt in behandeling genomen door de contestdirector, headjudge en technical director, waarna de contestdirector uitspraak doet. Deze uitspraak is beslissend en er kan niet meer in beroep worden gegaan door de desbetreffende surfer.

Punten toekenning (ranking Nederlands kampioenschap)

Tijdens het Nederlands kampioenschap zal na elke wedstrijd het eindklassement worden opgemaakt. Gedurende het jaar zullen de volgende puntenaantallen worden toegekend.

 

1e 10000 punten 24e 2125 punten
2e 8000 punten 25e 2100 punten
3e 6700 punten 26e 1975 punten
4e 6300 punten 27e 1850 punten
5e 5300 punten 28e 1725 punten
6e 5200 punten 29e 1600 punten
7e 5100 punten 30e 1475 punten
8e 4450 punten 31e 1350 punten
9e 3800 punten 32e 1225 punten
10e 3750 punten 33e 1100 punten
11e 3700 punten 34e 1094 punten
12e 3650 punten 35e 1088 punten
13e 3600 punten 36e 1082 punten
14e 3275 punten 37e 1075 punten
15e 2950 punten 38e 1068 punten
16e 2675 punten 39e 1062 punten
17e 2300 punten 40e 1056 punten
18e 2275 punten 41e 1050 punten
19e 2250 punten 42e 1044 punten
20e 2225 punten 43e 1038 punten
21e 2200 punten
22e 2175 punten
23e 2150 punten
Ondersteund door